Home


ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0242-8962
Nazywam się Damian Chmura. Jestem botanikiem. Moje zainteresowania naukowe skupiają się na biologii i ekologii gatunków inwazyjnych obcego pochodzenia jak również na ekologii lasu, antropogenicznych mokradłach, ekologii populacji, metodach numerycznych w badaniach naukowych oraz ochronie przyrody.

My name is Damian Chmura. I am a plant ecologist. My research interests are focused on the biology and ecology of invasive alien species, forest ecology, anthropogenic wetlands, population ecology, numerical methods in ecological research and nature conservation.

Czasopisma dla, których byłem recenzentem (Journals for which I acted as a referee): Biological Conservation, Forest Ecology and Management, Agriculture, Ecosystems & Environment, Biological Invasions, Diversity and Distributions, Plant Ecology & Diversity, Forests, Science of the Total Environment, Acta Oecologica, Acta Societatis Botanicorum Poloniae, Polish Journal of Ecology, International Journal of Plant Sciences, Journal of Forest Research, Central European Journal of Biology, Community Ecology, Environmental Monitoring and Assesment, Plant Ecology & Diversity, Chemosphere, Diversity, Urban Forestry & Urban Greening, Dendrology, Flora, Sustainability, Caspian Journal of Botany, African Journal of Plant Science, Acta Agrobotanica, Nature Conservation, Ecohydrology and Hydrobiology, Peckiana, Acta Botanica Silesiaca, Acta Ecologica Sinica, Acta Musei Silesiae, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Biodiversity Research and Conservation, Steciana, Environmental & Socio-economic Studies, Environmental Processes, Folia Forestalia Polonica

  • Projekty projects:

Antropogeniczne mokradła – procesy hydrologiczne a zróżnicowanie roślinności

Anthropogenic wetlands – hydrological processes and diversity of vegetation. Contributor (2010-2013, Ministry of Science and Higher Education, grant no. N N305 384938)

Weryfikacja hipotezy uwolnienia od wrogów (enemy release hypothesis) na wybranych gatunkach roślin rodzimych i obcych we florze Polski

Verification of enemy release hypothesis on selected native and alien plants of flora of Poland. Contributor (2009-2012, Ministry of Science and Higher Education, grant no. N N304 326036)

Rola rozmnażania generatywnego w rozprzestrzenianiu się inwazyjnych taksonów z rodzaju Reynoutria (Fallopia)

The role of sexual replication in spread of invasive taxa from genus Reynoutria (Fallopia). Contributor 2010-2012, Ministry of Science and Higher Education, grant no. N N303 579339)

Weed seed survival in the soil and its contribution to the invasive success of species.

Polish Project Leader (2011-2013, scientific cooperation between Hungarian Academy of Sciences and Polish Academy of Sciences).

Wpływ gatunków inwazyjnych na różnorodność fitocenotyczną rezerwatów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej

Impact of invasive plant species on phytoenoses diversity of nature reserves in the Krakowsko – Częstochowska Upland, Principal investigator (2003-2006, Polish State Committee for Scientific Research grant no. PO4 G O93 25).

Efekty fragmentacji i izolacji małych populacji roślin a strategia rezerwatowej ochrony szaty roślinnej.

Effects of fragmentation and isolation of small populations of plants vs. strategy of nature reserve protection of vegetation. Contributor (2005-2008, Polish State Committee for Scientific Research grant no. 3P04 G 025 28)

Różnorodność biologiczna pogórniczych zbiorników zapadliskowych, ich rola w krajobrazie i środowisku przyrodniczym oraz możliwości zagospodarowania.

Biological diversity of subsidence reservoirs, their role in landscape and in nature and possibilities of management. Contributor (2007-2009, Ministry of Science and Higher Education, grant no. N305 111 32/4126)

Ekologiczne uwarunkowania inwazji dębu czerwonego Quercus rubra L. w lasach Wyżyny Śląskiej.

Ecological causes of invasion of Red Oak Quercus rubra L. in forest of Silesian Upland. Principal investigator (2008-2011, Ministry of Science and Higher Education, grant no. N N304092434)

Ekofizjologiczne uwarunkowania zasiedlania zwałów poprzemysłowych przez Betula pendula Roth i Xerolycosa nemoralis.

Ecophysiological causes of colonization of post-industrial waste by Betula pendula Roth and Xerolycosa nemoralis, Contributor (2009-2011, Ministry of Science and Higher Education, grant no. N N304 044736)


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/